Průvodce mobilního informačního systému

www.qrbeskydy.cz

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY KATALOG FIREM

Platnost / účinnost od: 1.3.2012

I.
Úvodní ustanovení

Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, p.o., IČ  66933901, se sídlem Náměstí Svobody 6, 738 01 Frýdek-Místek vydává tyto:
Obchodní podmínky pro poskytování služby Katalog firem.

Obchodní podmínky pro poskytování služby Katalog firem (dále jen „OP“) stanovují základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování služby Katalog firem (dále jen „Služba“). OP obsahují zejména údaje týkající se předmětu a rozsahu Služby, podmínek pro její zřizování a poskytování. Současně OP vymezují základní práva a povinnosti společnosti Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, p.o., jako poskytovatele Služby (dále jen „Poskytovatel“) a zákazníků, kterým je Služba poskytována (dále jen „Zákazník“). OP jsou pro Zákazníka a Poskytovatele závazné.


II.
Vymezení pojmů

Službou se pro účely těchto OP rozumí katalogová služba Katalog firem spočívající v zápisu stanovených údajů o podnikatelských subjektech (Zákaznících) do Poskytovatelem vytvořené elektronické databáze podnikatelských subjektů (dále jen „Katalog“) a jejich zveřejnění na Serveru. Katalog umožňuje elektronické vyhledávání Zákazníků na základě jejich údajů zapsaných v Katalogu. Služba je provozována a je dostupná na internetových portálech poskytovatele.

Zákazníkem se rozumí registrovaný uživatel Služby, tedy podnikatelský subjekt se Záznamem. Zákazník si za účelem využití Služby zvolí nebo mu je přiděleno zákaznické jméno a heslo. Zákazníkovi je registrací založen uživatelský účet Služby na Serveru.

Záznamem se rozumí základní údaje Zákazníka zapsané do Katalogu, které jsou zdarma.

Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, jenž užívá pro vyhledávání podnikatelských subjektů Katalog.

Serverem se rozumí internetová stránka Poskytovatele.
 


III.
Charakteristika Služby a podmínky pro její poskytování

    Služba spočívá v zápisu stanovených údajů o Zákaznících do Katalogu a zveřejnění těchto údajů (Katalogu) zdarma. Katalog umožňuje elektronické vyhledávání Zákazníků na základě údajů Zákazníků zapsaných v Katalogu a zobrazování těchto údajů na základě uživatelského dotazu. Poskytovatel je oprávněn využít údaje, které jsou předmětem Záznamu, rovněž pro účely poskytování informací na informační službě provozované poskytovatelem.

    Poskytovatel se zavazuje na základě podmínek stanovených těmito OP zobrazovat na Serveru Záznamy. Poskytovatel Zákazníkovi po zadání zákaznického jména a hesla zpřístupní na Serveru Katalog pro zadávání údajů.
    Záznam Zákazníka bude Poskytovatelem zobrazen na Serveru na základě uživatelského dotazu. Poskytovatel je oprávněn nabídnout možnost zobrazovat Záznamy i na dalších internetových stránkách. Umístění Záznamů na Serveru a jejich grafický vzhled určuje Poskytovatel. Pořadí při zobrazení Záznamů určuje Poskytovatel. Poskytovatel si vyhrazuje právo zobrazovat na Severu vedle Záznamu i jiná reklamní sdělení.
    Zákazník odpovídá za obsah Záznamu a za obsah internetových stránek, jejichž adresa je součástí Záznamu. Poskytovatel neodpovídá za případné škody, které Zákazník Záznamem způsobí sobě nebo třetím stranám.
    Poskytovatel si vyhrazuje právo nezobrazovat Zákazníkem zadané údaje bez udání důvodu, zejména u Záznamů, jež jsou v rozporu s dobrými mravy či s právním řádem České republiky nebo zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích stran nebo porušují obecně přijímané etické normy. Poskytovatel si vyhrazuje právo na drobnou úpravu Záznamu (např. diakritika, interpunkce, překlepy apod.), a to i bez upozornění Zákazníka. Poskytovatel není povinen upravovat Záznamy nevyhovující těmto OP.
    Vyžívání Služby je vázáno na přihlášení Zákazníka do Katalogu na základě zákaznického jména a hesla. Zákazník je povinen zabezpečit svoje přihlašovací údaje, tedy zákaznické jméno a heslo, proti zneužití a držet je v tajnosti. Poskytovatel neodpovídá za zneužití zákaznického jména a hesla v případě jejich zpřístupnění třetí osobě.
    Poskytovatel je oprávněn zasílat Zákazníkovi prostřednictvím SMS či emailu oznámení, která se týkají provozu Služby Katalogu, jakož i obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informačních společnosti).


IV.
Registrace služby

    Služba je poskytována Zákazníkovi na základě registrace na Serveru. Provedením registrace vyjadřuje Zákazník souhlas s těmito OP, jejichž ustanovení se tímto zavazuje dodržovat. Potvrzením objednávky Služby ze strany Poskytovatele se rozumí okamžik zahájení poskytování Služby. Poskytovatel je oprávněn jednostranně odmítnout poskytnutí Služby v případě, že Zákazník uvedl Poskytovateli nesprávné osobní nebo identifikační údaje, porušil povinnosti uvedené v ustanoveních těchto OP.

 

V.
Ochrana osobních údajů

    Zákazník uděluje Poskytovateli souhlas ke zpracování jeho osobních a identifikačních údajů v rozsahu, ve kterém je sdělil Poskytovateli. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, a že Poskytovatel zpracovává jeho osobní a identifikační údaje manuálně i automaticky, sám nebo prostřednictvím třetích osob a že je oprávněn je shromažďovat, zpracovávat (ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů), předávat třetím osobám a užívat v souladu s právním řádem ČR a těmito OP pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů, pro účely poskytování Služby, vyúčtování Služby a provádění úkonů souvisejících s výše uvedeným (zejména pro zajišťování provozu technických zařízení a softwarových aplikací, prostřednictvím kterých je Služba poskytována) a dále pro marketingové účely, účely nabízení obchodu a služeb, to vše v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a po dobu nutnou pro dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu trvání smluvního vztahu, nebo do úplného vypořádání práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Zákazník bere na vědomí, že obchodní firma nebo název, sídlo, příp. sídlo organizační složky v ČR a identifikační číslo, jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat, jde-li o podnikající právnickou osobu; jméno, příjmení, příp. obchodní firmu, bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, jde-li o podnikající fyzickou osobu a jméno, příjmení, bydliště, a rodné číslo, datum narození nebo název a sídlo, příp. sídlo organizační složky na území ČR, případně identifikační číslo právnické osoby, jde-li o nepodnikající osobu, jsou povinnými údaji k tomu, aby mohla být ze strany Poskytovatele potvrzena objednávka Zákazníka a poskytována Služba. Nebudou-li uvedené údaje Zákazníkem poskytnuty, není Poskytovatel povinen objednávku potvrdit a Službu zájemci poskytovat. Ostatní osobní a identifikační údaje jsou Zákazníkem poskytovány dobrovolně.
    Poskytovatel při zpracování osobních a identifikačních údajů Zákazníka dbá, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých osobních či osobnostních právech, a proto se zavazuje přijmout ve vztahu k třetím stranám taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním či identifikačním údajům Zákazníka, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Souhlas se zpracováním osobních a identifikačních údajů pro marketingové účely, účely nabízení obchodu a služeb může být Zákazníkem kdykoli odvolán, a to písemnou formou prokazatelně doručenou na adresu sídla Poskytovatele.


VI.
Závěrečná ustanovení

Zákazník odpovídá za obsah, pravdivost a aktuálnost Záznamu a dále za jeho soulad s platnými právními předpisy a dobrými mravy. V případě, že Záznam Zákazníka nebude v souladu s platnými právními předpisy a dobrými mravy, odpovídá Zákazník Poskytovateli za způsobenou škodu.
Ujednání, která se odchylují od těchto OP, je možné platně sjednat pouze písemnou formou.
Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se řídí těmito OP a ve věcech těmito OP neupravených se řídí právním řádem České republiky, především pak zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto OP kdykoli, a to i bez předchozího upozornění, změnit.
Tyto OP a Ceník jsou v aktuálním znění k dispozici na internetových stránkách s adresou (URL): http://www.qrbeskydy.cz.
Tyto OP jsou platné a účinné od 1.3.2012.

Rychlý kontakt

Beskydské informační centrum
Tel.: +420 558 646 888

E-mail: info@beskydy-info.cz

Technický kontakt:

Tel.: +420 595 178 990
(v pracovní dny 8:30-17:00)

E-mail: wifi@qrbeskydy.cz

Čtečka QR kódů

qrbeskydy