Průvodce mobilního informačního systému

www.qrbeskydy.cz

Provozní podmínky

1.
Úvodní ustanovení

1.1. Provozní řád Metropolitní sítě QRBeskydy (dále jen „Provozní řád") upravuje podmínky využívání WiFi vysílačů.

1.2. Provozovatelem systému je Beskydské Informační Centrum p.o.

 

2.
Struktura sítě

2.1. Metropolitní síť QRBeskydy je založena na informačním systému určenému zejména pro mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety. Systém je funkční i pro běžné počítačové stanice.

2.2. Podporované operační systémy jsou Windows Mobile, Apple iOS, Android, Symbian, BlackBerry.

2.3. Informační systém QRBeskydy poskytuje informace o firmách a aktuálním

dění v oblasti kultury a sportu, dopravy a turistických atraktivit. Mimo tento informační servis je dostupný veškerý internetový obsah.

2.4. Pro co nejvyšší dostupnost této služby občanům a turistům jsou ve vybraných lokalitách vybudovány bezdrátové vysílače pro příjem internetu. V blízkosti atraktivit jsou umístěny QR kódy s odkazem pro přímé informace o daném místě.

 

3.
Pravidla pro připojení uživatele k síti

3.1. Služba je poskytována zdarma.

3.2. Poskytovatel zajišťuje provoz vysílačů tak, aby jejich provoz byl plynulý a bez zbytečných dlouhých výpadků. Vysílač může být odstaven na nezbytně nutnou dobu z důvodu nutné profylaktické kontroly funkčnosti, a to i bez předchozího upozornění.

3.3. Síť umožňuje běžné využívání internetu. Jsou povoleny porty pro využívání služeb http a https. Využívání všech ostatních portů není povoleno včetně FTP, SMTP, POP3, IMAP.

3.4. V síti může být blokován obsah, který odporuje zaměření sítě. Jde zejména o stránky s pornografickým obsahem a stránky týkajících se nelegálních aktivit.

3.5. Rádiová bezdrátová zařízení přístupových bodů pracují v kmitočtovém pásmu 2,4 GHz dle standardu IEEE 802.11b/g. Uživatel pro přístup ke službě využívá vlastní prostředky výpočetní techniky vybavené vlastním rádiovým adaptérem pro rádiové bezdrátové připojení k rádiovým přístupovým bodům.

3.6. Poskytovatel neposkytuje podporu při instalaci a konfiguraci rádiových adaptérů do prostředků výpočetní techniky uživatele. Služba nezahrnuje zabezpečení zařízení výpočetní techniky uživatele, dat na nich uložených, ani datové komunikace při využívání služby.

3.7. Přenosová rychlost služby a její dostupnost jsou v dané lokalitě závislé na řadě fyzikálních podmínek, jako jsou míra rušení a útlum signálu, přenosová kapacita rádiového adaptéru, počet rádiových adaptérů současně připojených k jednomu přístupovému bodu sítě, vzdálenost rádiového adaptéru od přístupového bodu sítě poskytovatele, apod.

3.8. Kvalita a dostupnost služby není vymahatelná – je poskytována zdarma.

3.9. Uživatelem pro účely tohoto provozního řádu je osoba, která je řádně přihlášena přes úvodní stránku.

 

4.
Práva a povinnosti uživatele

4.1. Uživatel je povinen používat pouze IP adresu, kterou dostane přidělenou od DHCP serveru poskytovatele. Pakliže je zjištěno používání IP adres, které uživatel nezískal od DHCP serveru poskytovatele, má poskytovatel právo za hrubé porušení pravidel bez náhrady zamezit uživateli další připojování k síti okamžitě, bez nutnosti uživatele o tomto faktu informovat.

4.2. V síti není dovoleno spouštět vlastní DHCP server či IPv6 RA.

4.3. Uživatel je povinen používat pouze zařízení schválené pro provoz v ČR s výkonem odpovídajícím normám vydaných Českým telekomunikačním úřadem, které jsou veřejně k dispozici na www.ctu.cz.

4.4. Uživatel je povinen při využívání služby dodržovat ustanovení daná těmito provozními podmínkami, obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami. Zákazník nesmí porušovat zákonem chráněná práva poskytovatele a třetích osob.

4.5. Uživatel nesmí využívat službu k obtěžování třetích osob, zejména opakovaným rozesíláním nevyžádaných dat.

4.6. Uživatel smí při užívání služby používat pouze zařízení, která nenarušují provoz služby a nejsou v rozporu se zákonem chráněnými právy třetích osob.

4.7. Uživatel má právo využívat v jednom okamžiku pouze jedno připojení ke službě.


5.
Řízení provozu v síti

5.1. V síti je zakázán veškerý provoz mimo takového, pro který je síť určena. Síť je koncipována pro připojení mobilních uživatelů za účelem získávání informací z informačního systému QRBeskydy, dále pak z internetových stránek státní správy, samosprávy a serverů poskytujících zejména informace.

5.2. Každý z bezdrátových vysílačů je připojen linkou o kapacitě 1 Mbps, o kterou se dělí všichni uživatelé připojeni k vysílači. Z tohoto důvodu nelze garantovat rychlost připojení jednotlivého uživatele.

5.3. V případě porušování provozních podmínek ze strany uživatele je poskytovatel oprávněn zablokovat přístup.

 

6.
Technické podmínky

6.1. K hlášení problémů se sítí je pro uživatele zřízeno

Telefonní číslo +420 595 178 990 (v pracovní dny 8:30-17:00)
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

7.
Závěrečná ustanovení

7.1. Připojením k síti je uživatel vázán tímto provozním řádem.

7.2. Tento provozní řád může být poskytovatelem změněn. Aktuální verzi provozního řádu naleznete na stránkách www.qrbeskydy.cz.

7.3. Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01.03. 2012.

Rychlý kontakt

Beskydské informační centrum
Tel.: +420 558 646 888

E-mail: info@beskydy-info.cz

Technický kontakt:

Tel.: +420 595 178 990
(v pracovní dny 8:30-17:00)

E-mail: wifi@qrbeskydy.cz

Čtečka QR kódů

qrbeskydy